Sri Damodarastakam Lyrics in Hindi – Lord Damodara | Lyricsbroker

Sri Damodarastakam Lyrics in Hindi : Sung by Srimathumitha From the album Hare Krishnan. Traditional song of lord Damodara sung in the month of Kartika. Label – Saregama India.  


Sri Damodarastakam Lyrics in Hindi

॥ दामोदराष्टकम् ॥

नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं

लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं ।

यशोदाभियोलूखलाद्धावमानं

परामृष्टमत्यन्ततो द्रुत्य गोप्या ॥ १ ॥


रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं

कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं ।

मुहुः श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ-

स्थितग्रैव-दामोदरं भक्तिबद्धम् ॥ २ ॥


इतीदृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे

स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् ।

तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं

पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे ॥ ३ ॥


वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा

न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह ।

इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं

सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः ॥ ४ ॥


इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्-

वृतं कुन्तलैः स्निग्ध-रक्तैश्च गोप्या ।

मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे

मनस्याविरास्तां अलं लक्षलाभैः ॥ ५ ॥


नमो देव दामोदरानन्त विष्णो

प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं ।

कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु

गृहाणेश मां अज्ञमेध्यक्षिदृश्यः ॥ ६ ॥


कुवेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत्

त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च ।

तथा प्रेमभक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ

न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७ ॥


नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने

त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने ।

नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै

नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्पद्मपुराणे श्री दामोदराष्टाकं साम्पूर्णम् ॥

Sri-Damodarastakam-Lyrics-in-Hindi-Lord-Damodara

Sri damodara Song credits :-

Album: Hare Krishna

Artist: Srimathumitha

Label: Saregama India.

Sri damodara Video Song :

Leave a Comment

error: Content is protected !!