(శివాష్టకమ్)shivashtakam lyrics in telugu – Shiva Bhajan Lyrics

(శివాష్టకమ్)shivashtakam lyrics in telugu – Shiva Bhajan Lyrics (శివాష్టకమ్)shivashtakam lyrics in telugu – Shiva Bhajan Lyrics శివాయ నమః  శివ అష్టకమ్ ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానన్దభాజమ్  భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే |౧| గలే రుణ్డమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్  జటాజూటగఙ్గోత్తరఙ్గైర్విశాలం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే |౨| ముదామాకరం మణ్డనం మణ్డయన్తం మహామణ్డలం భస్మభూషాధరం  తమ్  అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం శివం శఙ్కరం శంభుమీశానమీడే … Read more