പൂമുത്തോളെ Lyrics – Vijay Yesudas – Joseph

പൂമുത്തോളെ Lyrics : Singer Vijay Yesudas , lyrics written by Ajeesh Dasan. Presented on Goodwill Entertainment. 


പൂമുത്തോളെ Lyrics – Malayalam Song Lyrics

Click Here for lyrics in english ]


പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ

വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി 

പെയ്തെടി

ആരീരാരം ഇടറല്ലെ

മണിമുത്തേ കണ്മണീ

മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം

വെയിലായി കൊണ്ടെടീ

മാനത്തോളം മഴവില്ലായ്

വളരേണം എൻമണീ

ആഴിത്തിരമാല പോലെ

കാത്തു നിന്നെയേൽക്കാം

പീലിച്ചെറു തൂവൽ വീശി

കാറ്റിലാടി നീങ്ങാം

കനിയേ ഇനിയെൻ

കനവിതളായ് നീ വാ

നിധിയേ മടിയിൽ

പുതുമലരായ് വാ വാ

പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ

വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി 

പെയ്തെടി

ആരീരാരം ഇടറല്ലെ

മണിമുത്തേ കണ്മണീ

ആരും കാണാ മേട്ടിലേ

തിങ്കൾ നെയ്യും കൂട്ടിലേ

ഇണക്കുയിൽ പാടും പാട്ടിൻ

താളം പകരാം

പേർമണിപ്പൂവിലെ

തേനോഴുകും നോവിനെ

ഓമൽച്ചിരി നൂറും നീർത്തി

മാറത്തൊതുക്കാം

സ്നേഹക്കളിയോടമേറി

നിൻ തീരത്തെന്നും കാവലായ്

മോഹക്കൊതി വാക്കു തൂകി

നിൻചാരത്തെന്നും ഓമലായ്

എന്നെന്നും കണ്ണേ നിൻ കൂട്ടായ്

നെഞ്ചിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന

പൊന്നോമൽ പൂവുറങ്ങ്

പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ

വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി 

പെയ്തെടി

ആരീരാരം ഇടറല്ലെ

മണിമുത്തേ കണ്മണീ

മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം

വെയിലായി കൊണ്ടെടീ

മാനത്തോളം മഴവില്ലായ്

വളരേണം എൻമണീ

ആഴിത്തിരമാല പോലെ

കാത്തു നിന്നെയേൽക്കാം

പീലിച്ചെറു തൂവൽ വീശി

കാറ്റിലാടി നീങ്ങാം

കനിയേ ഇനിയെൻ

കനവിതളായ് നീ വാ

നിധിയേ മടിയിൽ

പുതുമലരായ് വാ വാ

Song Name : Poomuthole 

Music – Ranjin Raj

Lyrics – Ajeesh Dasan

Singer – Vijay Yesudas

Leave a Comment

error: Content is protected !!