പൂമുത്തോളെ Lyrics – Vijay Yesudas – Joseph

പൂമുത്തോളെ Lyrics : Singer Vijay Yesudas , lyrics written by Ajeesh Dasan. Presented on Goodwill Entertainment.  പൂമുത്തോളെ Lyrics – Malayalam Song Lyrics [ Click Here for lyrics in english ] പൂമുത്തോളേ നീയെരിഞ്ഞ വഴിയിൽ ഞാൻ മഴയായി  പെയ്തെടി ആരീരാരം ഇടറല്ലെ മണിമുത്തേ കണ്മണീ മാറത്തുറക്കാനിന്നോളം തണലെല്ലാം വെയിലായി കൊണ്ടെടീ മാനത്തോളം മഴവില്ലായ് വളരേണം എൻമണീ ആഴിത്തിരമാല പോലെ കാത്തു നിന്നെയേൽക്കാം പീലിച്ചെറു തൂവൽ വീശി കാറ്റിലാടി നീങ്ങാം കനിയേ ഇനിയെൻ … Read more

error: Content is protected !!