നന്ദിയോടെ Nanniyode Njan Sthuthi Padidum Malayalam Lyrics

Nanniyode Njan Sthuthi Padidum Malayalam Lyrics : Sung by Chikku Kuriakose is a Malayalam christian song lyrics. Song Presented on Solid Rock Tv. 

Nanniyode Njan Sthuthi Padidum Malayalam Lyrics

നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതിപാടിടും
എന്റെ യേശു നാഥാ
എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മക്കും
ഇന്ന് നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ
അർഹിക്കാത്ത നന്മകളും
എനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ
യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേ
എനിക്കെകിയോനു സ്തുതി
സത്യദൈവത്തിൻ ഏക പുത്രാനാം
അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ
വരും കാലമൊക്കെയും നിന് കൃപ
വരങ്ങൾ ചോരികയെന്നിൽ


Nanniyode Njan Sthuthi Padidum Malayalam Lyrics in english translation

Nanniyode njan Sthuthi Paadidum
Ente Yesu Naatha
Enikkiayai nee Cheythoro nanmakkum
Innu nanni chollunnu njan (2)
Arhikkiyattha nanmakalum
Enikkekidum Kripa (Thayaa) nidhe (2)
Yaachikkatha nanmakal polume
Enikkekioney Sthuthi (2)
Nanniyode
Satya daivatthin eka puthranai
Angil viswasikkunnu njan – 2
Varum kaalamokkeyum nin kripa
Varangal choriha ennil (2)
Nanniyode

Nanniyode-Njan-Sthuthi-Padidum-Malayalam-Lyrics
Nanniyode Njan Sthuthi Padidum song credits :-
Singer  Chikku Kuriakose
Genre Christian Nanniyode Njan Sthuthi Padidum video song :

Leave a Comment

error: Content is protected !!