VANDE MATARAM SONG LYRICS IN HINDI – Bankimchandra Chatterji

Vande Mataram Song Lyrics In Hindi : Here is the lyrics of Vande Mataram Lyrics in Hindi which was penned by Bankimchandra Chatterji. Vande Mataram Song Lyrics In Hindi


वन्दे मातरम् 

सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् 

शस्यशामलां मातरम् ।

शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं 

फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं 

सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं 

सुखदां वरदां मातरम् ।। १ ।। 

वन्दे मातरम् ।

कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले

कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले, 

अबला केन मा एत बले ।

बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं

रिपुदलवारिणीं मातरम् ।। २ ।।

 वन्दे मातरम् ।

 तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि,

 तुमि मर्म त्वं हि प्राणा: 

शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, 

हृदये तुमि मा भक्ति, 

तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे मातरम् ।। ३ ।।

 वन्दे मातरम् ।

 त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी 

कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी,

 नमामि त्वाम् नमामि कमलां

 अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् ।। ४ ।।

 वन्दे मातरम् ।

 श्यामलां सरलां सुस्मितां 

भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् ।। ५ ।।

 वन्दे मातरम् ।।


– बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय


Vande Mataram Video Song :

Leave a Comment

error: Content is protected !!