Vakratunda Mahakaya Lyrics in Marathi – Lyricsbroker

Vakratunda Mahakaya Lyrics in Marathi : Shri Ganesh Mantra sung while prayer by hindu devotee. Find the lyrics in मराठी here.
Vakratunda Mahakaya Lyrics in Marathi


वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।

———–
लंबोदर नमस्तुभ्यम्
सततम मोदक प्रिया

लंबोदर नमस्तुभ्यम्
सततम मोदक प्रिया
निर्विघ्न कुरु मी देवा
सर्व कार्येषु सर्वदा
सर्व कार्येषु सर्वदा
————-
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।

———–
लंबोदर नमस्तुभ्यम्
सततम मोदक प्रिया

लंबोदर नमस्तुभ्यम्
सततम मोदक प्रिया
निर्विघ्न कुरु मी देवा
सर्व कार्येषु सर्वदा
सर्व कार्येषु सर्वदा
————-

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ,
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ।
Vakratunda-Mahakaya-Lyrics-in-Marathi
Shri Ganesh Mantra : Vakratunda Mahakaya
Lyrics : Traditional

Leave a Comment

error: Content is protected !!