ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം – Harivarasanam Lyrics in Malayalam & English

Harivarasanam Lyrics in Malayalam & English: Harivarasanam, a beloved song dedicated to Lord Ayyappa, sung by Yesudas, transcends language barriers with its availability in various South Indian languages, including Malayalam.

Harivarasanam Lyrics in Malayalam

Harivarasanam Lyrics in Malayalam

ഹരിവരാസനം വിശ്വമോഹനം
ഹരിധധീശ്വരം ആരാധ്യപാദുകം
അരുവിമര്ദ്ധനം നിത്യനര്ത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയേ
ശരണകീര്ത്തനം ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം നര്ത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയെ

പ്രണയസത്യകാ പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സുപ്രഭാന്ചിതം
പ്രണവമന്ദിരം കീര്ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയേ

തുരഗവാഹനം സുന്ദരാനനം
വരഗധയുധം ദേവവര്നിതം
ഗുരുക്രുപാകരം കീര്ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയെ

ഹ്രുഭുവനാന്ചിതം ദേവാല്മകം
ത്രിയനം പ്രഭും ദിവ്യദേസിതം
ത്രിദസപൂജിതം ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയെ

ഭയഭയാവഹം ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം ഭൂതിഭൂഷണം
ഭവലവാഹനം ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയെ

കളമ്രുദുസ്മിതം സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയെ

സീതജനപ്രിയം ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം ദേവമാസ്രയെ.

ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ
ശരണം അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ

Harivarasanam Lyrics in English

Harivarasanam Vishwamohanam
Haridhadhiswaram Aradhyapadukam
Aruvimardhanam Nityanthanam
Hariharatmajam Devamasraye
Saranakirtanam Saktamanasam Bharanalolupam
Narthanalasam
Arunabhasuram Bhuthanayakam
Hariharaatmajam Devamasraye

Pranayasatyaka Prananayakam
Pranatakalpakam Suprabanchitam
Pranavamandiram Kirtanapriyam
Hariharatmajam Devamasraye

Turagavahanam Sundarananam
Varagadhayudham Devavarnitam
Gurukrupakaram Kirtanapriyam
Hariharatmajam Devamasraye

Hrubhuvananchitam Devalmakam
Triyanam Prabhum
Divyadesitam Tridasapujitam Chintitapradam
Hariharatmajam Devamasraye

Bhayabhayavaham Bhavukavaham
Bhuvanamohanam Bhutibhushanam
Bhavalavahanam Divyavaranam
Hariharatmajam Devamasraye

Kalamrudusmitham Sundarananam
Kalabhakomalam Gathramohanam
Kalabhakesari Vajivahanam
Hariharatmajam Devamasraye

Sitajanapriyam Chintitapradam
Srutivibhushanam
Sadhujivanam Srutimanoharam Geethalalasam
Hariharatmajam Devamasraye.

Sharan Ayyappa Swami Sharan Ayyappa
Sharan Ayyappa Swami Sharan Ayyappa
Sharan Ayyappa Swami
Sharan Ayyappa Sharan Ayyappa Swami Sharan Ayyappa

Leave a comment